Jak napi­sać reklamę, która sprze­daje?

Na początku warto napi­sać, że skuteczność tekstu sprze­da­żowego zależy od wielu czyn­ni­ków. Jeśli chcesz być per­fek­cjo­ni­stą, jego napisanie zajmie Ci tro­chę czasu. Nie ma drogi na skróty. Pamiętaj, że dobry copyw­ri­ter czy specjalista od marketingu ma za sobą wiele prze­czy­ta­nych ksią­żek, odby­tych szko­leń oraz, co najważniejsze, godzin prak­tyki. Wszystko to składa się na umiejętność tworzenia skutecznych reklam. Sprawdź jak napi­sać reklamę, która będzie skuteczna i efektywna. 

Czyn­niki, które wpły­wają na efekt reklamy, to zna­jo­mość rynku, grupy doce­lo­wej, kon­ku­ren­cji, psy­cho­lo­gii, zacho­wań kon­su­men­tów oraz tech­nik sprze­da­żowych. Aspekty te są bar­dzo ważne, ponie­waż bez nich Twój tekst nie sprzeda. Nie wpłyniesz na pod­świa­do­mość odbior­ców, nie prze­ko­nasz ich do dzia­ła­nia, nie zmotywu­jesz.

Kiedy reklama będzie sprze­da­wać?

Jeśli zasta­na­wiasz się, jak dokład­nie napi­sać reklamę, która sprze­daje i kiedy będziesz wie­dzieć, że Twój tekst jest sprze­da­żowy, zaraz Ci tę kwestię wyja­śnimy. Przede wszyst­kim tekst jest sprze­da­żowy, gdy ma zało­żony cel, a Ty go skru­pu­lat­nie reali­zu­jesz. Twoim celem może być sprze­daż, na któ­rej głów­nie się sku­pimy, pod­ję­cie dzia­ła­nia, moty­wa­cja, wzbu­dze­nie uczuć i emo­cji lub pozy­ska­nie kon­taktu. Najsku­tecz­niej­sze tek­sty mają jeden jasno spre­cy­zo­wany cel. Dla­tego naj­pierw poznaj klienta, a następ­nie dosto­suj do niego swoje słowa.

Jak określić grupę doce­lową do tek­stu rekla­mo­wego>

Naj­le­piej, żebyś poznał mini­mum infor­ma­cji w takich obszarach jak:

 • płeć – zazwy­czaj dobrze jest pisać bez­oso­bowo. Jed­nak jeśli ok. 60% Two­jej grupy doce­lo­wej sta­no­wią męż­czyźni, możesz śmiało pisać w for­mie męskiej;
 • wiek – w zależ­no­ści od prze­działu wie­ko­wego dopa­suj język do odbiorcy;
 • miej­sce zamiesz­ka­nia;
 • wykształ­ce­nie – zna­cze­nie ma, czy będziesz uży­wał pro­stych słów, czy spe­cja­li­stycz­nego słow­nic­twa;
 • zawód – ina­czej napi­szesz do osoby, która chce awan­so­wać, a ina­czej do studenta, który dopiero wej­dzie na rynek pracy;
 • zarobki – ważne, żeby Twój tekst rekla­mowy był skie­ro­wany do osób, które tego zakupu mogą doko­nać; musisz zorien­to­wać się, jakie są ich śred­nie zarobki;
 • co lubi robić, a czego nie lubi robić kon­su­ment, do któ­rego kie­ru­jesz komu­ni­kat oraz czym się inte­re­suje, co ogląda, czego słu­cha.

Są to pod­sta­wowe zasady, dzięki któ­rym masz szansę zro­zu­mieć swo­ich odbiorców i pisać ich języ­kiem.

Jak napi­sać reklamę, która prze­kona klienta?

Musisz zaj­rzeć w zaka­marki psy­cho­lo­gii, jeśli chcesz wie­dzieć, jak działa ludzki mózg i jak należy pisać, aby na końcu ścieżki klient zde­cy­do­wał się kupić właśnie u Ciebie. Przy­kła­dowo, gdy chcesz sprze­dać jakąś usługę, wyobraź sobie dwa brzegi. Klient, czy­ta­jąc Twój tekst, powi­nien wyobra­zić sobie sie­bie na końcu drogi, po dru­giej stro­nie brzegu. Może to być wizu­ali­za­cja, np. poko­na­nie pro­blemu, odnie­sie­nie suk­cesu, więk­sza wie­dza w danym tema­cie lub wyż­sze zarob­ki dzięki zaku­powi Two­jego kursu.

Kon­su­ment musi zro­zu­mieć to, co mu pro­po­nu­jesz. Internauta powi­nien polu­bić Twój pro­dukt lub usługę i zdać sobie sprawę, że ona mu pomoże dojść do celu. Musisz swo­imi sło­wami wzbu­dzić zaufa­nie klienta. Pamiętaj jed­nak, żeby zadbać o jakość swo­jej oferty, ponie­waż na tym zakup się nie koń­czy. Warto, abyś dostał póź­niej dobrą opi­nię, która zwięk­szy sprze­daż w przyszłości.

Jak wzbu­dzić w tek­ście emo­cje, które skło­nią klienta do zakupu?

Musisz się odnieść do sta­nów emo­cjo­nal­nych ludzi. Umysł posiada dwie świa­do­mości, nazwijmy je sobie A i B. Oto, czym one są:

 • stan A jest umy­słem świa­do­mym. Rozu­miesz, co się dzieje dookoła Cie­bie i panu­jesz nad tym. Może to doty­czyć, np. muzyki lub komu­ni­katów. Jeśli coś jest z nimi źle, od razu to zauwa­żysz;
 • stan B jest umy­słem nieświa­do­mym. Jest odpo­wie­dzialny za to, jak się czu­jesz w danej chwili, za bicie serca, szybki oddech, zwró­ce­nie uwagi na jakąś rzecz w danym momen­cie.

W swo­ich tek­stach im lepiej znasz per­sonę, tym lepiej dopa­sujesz komu­ni­katy, które wpłyną na jej umysł nie­świa­domy. Możesz stwo­rzyć sobie wię­cej moż­li­wo­ści, aby wpły­nąć na stany emo­cjo­nalne kon­su­menta. Jeśli chcesz napi­sać reklamę, która sprzeda, skup się na sta­nie B.

Czy wska­zówki z tego arty­kułu są wystar­cza­jące, aby Twoja reklama sprzedawała?

I tak, i nie. To zależy od Two­jego poziomu, zaan­ga­żo­wa­nia, wie­dzy oraz moż­li­wo­ści. Nie wiemy dokład­nie, w jakim punk­cie się znaj­du­jesz. Arty­kuł nawią­zuje do naj­więk­szych pod­staw tek­stów sprze­da­żowych. Na rynku ist­nieje wiele cen­nych publi­ka­cji, które pomogą zro­zu­mieć Ci, jak napisać reklamę, która sprze­daje. Naj­pierw jed­nak wpro­wadź wska­zówki z arty­kułu, a to z pewnością wiele pomoże. Ponadto pamię­taj, że nie od razu Rzym zbu­do­wano, bądź cier­pliwy, zgłębiaj wiedzę, a Twoje tek­sty reklamowe staną się sku­teczniejsze.

Pisanie tekstów reklamowych – pod­su­mo­wa­nie

 1. Pamię­taj, że na napi­sa­nie tek­stu rekla­mo­wego składa się wiele czyn­ni­ków, np. grupa doce­lowa, zna­jo­mość kon­ku­ren­cji, rynku i psy­cho­lo­gii.
 2. Naj­pierw poznaj klienta, a potem dosto­suj do niego język.
 3. Dobierz grupę doce­lową i odpo­wiedz sobie na pod­sta­wowe pyta­nia.
 4. Pomóż inter­nau­cie zwi­zu­ali­zo­wać sobie jego suk­ces.
 5. Wzbudź emo­cje i dzia­łaj na umysł nie­świa­domy.
 6. Dokształ­caj się w zakre­sie copyw­ri­tingu sprze­dażowego.

Artykuł powstał we współpracy z agencją copywriterską Content Writer, zespołem doświadczonych copywriterów, redaktorów i tłumaczy. Ekipa tworzy unikalne teksty marketingowe, które wspierają pozycjonowanie i zwiększają sprzedaż.


Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz audytu oraz pomocy w prowadzeniu kampanii
Google Ads?

Działajmy