Próg rentowności, jak go wyznaczyć i obliczyć?

W świecie biznesu, gdzie każdy grosz się liczy, zrozumienie i umiejętność obliczenia progu rentowności to nieodzowny element skutecznego zarządzania. Czym jest próg rentowności? To moment, w którym przychody firmy pokrywają całkowite koszty działalności, czyli punkt, w którym nie generujemy ani zysku, ani straty.

Próg rentowności: Dlaczego jego analiza jest tak ważna?

Analiza progu rentowności pozwala przedsiębiorcy zrozumieć, ile produktów lub usług musi sprzedać, aby pokryć całkowite koszty działalności. Analiza progu rentowności opiera się na podziale całkowitych kosztów na koszty stałe, niezależne od wielkości produkcji, oraz koszty zmienne, zależne od kosztów produkcji. To nieoceniona informacja, która umożliwia podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. Pozwala ona na:

 • Ocenę opłacalności projektu: Czy planowana działalność jest w stanie wygenerować wystarczające przychody, aby pokryć koszty?
 • Planowanie sprzedaży: Ile jednostek produktu musimy sprzedać, aby osiągnąć zysk?
 • Optymalizację kosztów: Czy możemy obniżyć koszty, aby szybciej osiągnąć próg rentowności?
 • Ustalanie cen: Jaka powinna być cena produktu, aby zapewnić rentowność?

 

Próg rentowności

 

Jak obliczyć próg rentowności?

Możemy obliczyć próg rentowności na różne sposoby, w zależności od tego, czy chcemy go wyrazić w jednostkach produkcyjnych, wartości sprzedaży czy też jako procent od planowanej sprzedaży.

Ilościowy próg rentowności

Ilościowy próg rentowności określa, ile jednostek produktu musimy sprzedać, aby osiągnąć rentowność. Obliczamy go według wzoru: Ilościowy próg rentowności = Koszty stałe / (Cena jednostkowa – Koszty zmienne jednostkowe)

W podziale ogółu kosztów ponoszonych przez firmę na koszty stałe i zmienne, koszty stałe to te, które nie zmieniają się wraz z wielkością produkcji (np. czynsz, pensje). Koszty zmienne jednostkowe to koszty, które rosną wraz z produkcją (np. materiały, energia).

Wartościowy próg rentowności

Wartościowy próg rentowności wskazuje, jaką wartość musi osiągnąć sprzedaż, aby pokryć poniesione koszty. Obliczamy go według wzoru:

Wartościowy próg rentowności = Ilościowy próg rentowności * Cena jednostkowa

Procentowy próg rentowności

Procentowy próg rentowności określa, jaki procent planowanej sprzedaży musimy osiągnąć, aby pokryć koszty. Obliczamy go według wzoru:

Procentowy próg rentowności = (Ilościowy próg rentowności / Planowana sprzedaż) * 100%

Przykład analizy progu rentowności

Załóżmy, że produkujemy krzesła i chcemy wyznaczyć próg rentowności. Koszty stałe naszej firmy wynoszą 10 000 zł miesięcznie, a koszty zmienne na jedno krzesło to 50 zł. Planujemy sprzedawać krzesła po 150 zł za sztukę.

Ilościowy próg rentowności wynosi: 10 000 zł / (150 zł – 50 zł) = 100 krzeseł

Oznacza to, że musimy sprzedać 100 krzeseł, aby pokryć koszty.

Wartościowy próg rentowności wynosi: 100 krzeseł * 150 zł/krzesło = 15 000 zł

Czyli nasza sprzedaż musi osiągnąć wartość 15 000 zł, abyśmy nie ponieśli straty.

Załóżmy, że planujemy sprzedać 200 krzeseł miesięcznie.

Procentowy próg rentowności wynosi: (100 krzeseł / 200 krzeseł) * 100% = 50%

Musimy więc osiągnąć 50% planowanej sprzedaży, aby pokryć koszty.

Praktyczne zastosowanie progu rentowności

Znajomość progu rentowności pozwala przedsiębiorcy podejmować świadome decyzje biznesowe. Osiągnięcie progu rentowności jest kluczowe dla zapewnienia rentowności firmy, a jego znaczenie polega na umożliwieniu pokrycia wszystkich kosztów przy określonym poziomie sprzedaży. Na przykład, jeśli analiza progu rentowności wskazuje, że osiągnięcie rentowności wymaga sprzedaży większej liczby produktów niż jesteśmy w stanie wyprodukować, możemy rozważyć:

 • Zwiększenie ceny produktu
 • Obniżenie kosztów stałych lub kosztów zmiennych
 • Zwiększenie wydajności produkcji
 • Zmianę asortymentu produktów
 • Wdrożenie strategii cenowych

 

Obliczanie progu rentowności

 

Próg rentowności to również cenne narzędzie w procesie planowania sprzedaży i budżetowania. Pozwala on określić, jaki poziom sprzedaży jest niezbędny do osiągnięcia założonych celów finansowych.

Znaczenie analizy progu rentowności dla różnych branż

Analiza progu rentowności ma kluczowe znaczenie dla firm z różnych branż. W produkcji, pozwala ona na optymalizację wielkości produkcji i ustalanie cen. W usługach, pomaga określić, ile klientów musimy obsłużyć, aby osiągnąć rentowność. W handlu, umożliwia ocenę opłacalności wprowadzenia nowego produktu na rynek. Analiza rozszerzonego progu rentowności, uwzględniająca zmiany w strukturze kosztów, zmiany cen sprzedaży oraz efekty skali, pozwala na bardziej precyzyjne planowanie finansowe i zarządzanie ryzykiem.

Próg rentowności a cykl życia produktu

Próg rentowności może się zmieniać w trakcie cyklu życia produktu. Na początku, gdy produkt jest wprowadzany na rynek, koszty stałe są zazwyczaj wysokie, a sprzedaż niska, co oznacza wysoki próg rentowności. W miarę jak produkt zdobywa popularność, sprzedaż rośnie, a próg rentowności maleje. W fazie dojrzałości produktu, koszty stałe są zazwyczaj niższe, a sprzedaż stabilna, co skutkuje niskim progiem rentowności.

Próg rentowności a konkurencja

Próg rentowności może być również wpływany przez konkurencję. Jeśli na rynku jest wielu konkurentów oferujących podobne produkty, może być trudniej osiągnąć wysoki poziom sprzedaży, co oznacza wyższy próg rentowności. W takiej sytuacji, firma może być zmuszona do obniżenia ceny produktu lub zwiększenia nakładów na marketing, aby przyciągnąć klientów.

Próg rentowności a ryzyko

Próg rentowności jest również wskaźnikiem ryzyka. Im wyższy próg rentowności, tym większe ryzyko, że firma nie będzie w stanie pokryć kosztów i poniesie stratę. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy dokładnie analizowali próg rentowności i podejmowali kroki mające na celu jego obniżenie.

Wykorzystanie narzędzi do analizy progu rentowności

Obecnie istnieje wiele narzędzi, które ułatwiają obliczenie progu rentowności i przeprowadzenie analizy progu rentowności. Są to zarówno proste kalkulatory online, jak i zaawansowane programy do analizy finansowej. Wykorzystanie takich narzędzi pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć błędów w obliczeniach.

Próg rentowności to kluczowy wskaźnik, który pozwala przedsiębiorcy zrozumieć, jak działa jego firma i jakie są jej perspektywy. Analiza progu rentowności umożliwia podejmowanie świadomych decyzji biznesowych, takich jak ustalanie cen, planowanie sprzedaży, optymalizacja kosztów czy ocena opłacalności nowych projektów.

Znaczenie progu rentowności

 

Próg rentowności to nie tylko narzędzie dla finansistów. To również cenna informacja dla marketerów, którzy mogą wykorzystać ją do opracowania skutecznych strategii promocji i sprzedaży. Zrozumienie, czym jest próg rentowności i jak go obliczyć, to pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Dodatkowe wskazówki dotyczące analizy progu rentowności

Próg rentowności jako punkt wyjścia: Pamiętaj, że próg rentowności to nie magiczna formuła gwarantująca sukces, ale raczej punkt wyjścia do dalszej analizy. To narzędzie, które pomaga zrozumieć podstawowe zależności między kosztami, wolumenem sprzedaży i zyskiem. Warto jednak pamiętać, że rzeczywistość biznesowa jest często bardziej złożona i wymaga uwzględnienia wielu innych czynników, takich jak sezonowość, konkurencja, trendy rynkowe czy zmiany w otoczeniu makroekonomicznym.

Regularna aktualizacja obliczeń: Koszty i przychody nie są stałe, dlatego ważne jest, aby regularnie aktualizować swoje obliczenia progu rentowności. Wzrost cen surowców, zmiana stawek podatkowych, wahania kursów walut – to tylko niektóre z czynników, które mogą wpłynąć na Twoje koszty. Podobnie, zmiany w popycie, działania konkurencji czy wprowadzenie nowych produktów mogą wpłynąć na Twoje przychody. Regularna aktualizacja obliczeń pozwoli Ci na bieżąco monitorować sytuację finansową Twojej firmy i podejmować odpowiednie działania.

Eksperymentowanie z różnymi scenariuszami: Analiza progu rentowności to nie tylko suche liczby, ale także narzędzie do symulacji różnych scenariuszy. Co się stanie, jeśli zwiększysz cenę produktu? A co, jeśli uda Ci się obniżyć koszty produkcji? Jak wpłynie na Twoją rentowność wprowadzenie nowego produktu lub usługi? Eksperymentowanie z różnymi scenariuszami pozwoli Ci lepiej zrozumieć, jakie czynniki mają największy wpływ na Twoją rentowność i jak możesz ją poprawić.

Konsultacje z ekspertami: Jeśli masz wątpliwości dotyczące analizy progu rentowności, nie wahaj się skonsultować z ekspertem finansowym lub księgowym. Profesjonalne doradztwo może pomóc Ci uniknąć błędów i podejmować lepsze decyzje biznesowe. Ekspert może również pomóc Ci zinterpretować wyniki analizy progu rentowności i zaproponować konkretne działania, które pozwolą Ci osiągnąć Twoje cele finansowe.

Dodatkowe aspekty: Oprócz wymienionych wskazówek, warto również pamiętać o kilku dodatkowych aspektach analizy progu rentowności:

 • Uwzględnienie różnych rodzajów kosztów: Pamiętaj, że koszty mogą być stałe, zmienne lub mieszane. Koszty stałe to te, które nie zmieniają się wraz z wolumenem produkcji (np. czynsz, amortyzacja), koszty zmienne rosną wraz z produkcją (np. materiały, energia), a koszty mieszane mają zarówno element stały, jak i zmienny (np. rachunki za telefon). Uwzględnienie wszystkich rodzajów kosztów pozwoli Ci na dokładniejszą analizę progu rentowności.
 • Zróżnicowanie produktów lub usług: Jeśli Twoja firma oferuje różne produkty lub usługi, warto obliczyć próg rentowności dla każdego z nich osobno. Pozwoli Ci to zidentyfikować, które produkty lub usługi są najbardziej rentowne, a które wymagają poprawy.
 • Analiza wrażliwości: Analiza wrażliwości pozwala ocenić, jak zmiany w poszczególnych czynnikach (np. cena, koszty, wolumen sprzedaży) wpłyną na próg rentowności. Dzięki temu będziesz mógł lepiej przygotować się na ewentualne ryzyka i szanse.

Przyszłość analizy progu rentowności

Wraz z rozwojem technologii, analiza progu rentowności będzie coraz bardziej zautomatyzowana i precyzyjna. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe pozwolą na jeszcze dokładniejsze prognozowanie kosztów i przychodów, co ułatwi podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Ponadto, analiza progu rentowności będzie coraz częściej łączona z innymi narzędziami analitycznymi, takimi jak analiza SWOT czy analiza konkurencji. Pozwoli to na jeszcze lepsze zrozumienie sytuacji firmy na rynku i identyfikację potencjalnych zagrożeń i szans.

W przyszłości, analiza progu rentowności będzie nieodzownym elementem każdego biznesplanu i strategii rozwoju firmy. Przedsiębiorcy, którzy będą potrafili skutecznie wykorzystać tę wiedzę, zyskają przewagę konkurencyjną i zwiększą swoje szanse na sukces.

Próg rentowności to nie tylko liczba. To potężne narzędzie, które może pomóc Ci osiągnąć Twoje cele biznesowe. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z biznesem, czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, zrozumienie i umiejętność obliczenia progu rentowności to klucz do sukcesu.


Poznajmy się!

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads na kilkunastu rynkach świata, od lokalnych firm usługowych po duży segment ecommerce. Skorzystaj z darmowych konsultacji oraz audytu Twojego konta Google Ads by określić możliwy zakres współpracy.

Dowiedz się więcej!

Potrzebujesz audytu oraz pomocy w prowadzeniu kampanii
Google Ads?

Działajmy